Η Δράση «Ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας υφιστάμενων και νεοϊδρυόμενων Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.)» αφορά στην υλοποίηση βιώσιμων επιχειρηματικών σχεδίων από Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις που θα σχεδιαστούν με γνώμονα τον κοινωνικό αντίκτυπό τους.

ΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΔΥΝΑΝΤΑΙ ΝΑ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ:

 

  • απόκτηση απαραίτητου εξοπλισμού ή/και τη λήψη απαραίτητων υπηρεσιών για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου
  • στοχευμένη ενίσχυση αναγκών διασφάλισης ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών ή προϊόντων
  • κάλυψη μέρους του μισθολογικού κόστους για τη δημιουργία Νέων Θέσεων Εργασίας (συμπεριλαμβανομένων μελών της ΚΟΙΝΣΕΠ).

ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ, ΟΙ ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ :

 

  • να λειτουργούν νομίμως με τη μορφή Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης Ένταξης, όπως αυτή ορίζεται στην παράγραφο 2 α του άρθρου 2 του Ν. 4019/2011 εντός της Ελληνικής Επικράτειας
  • να διατηρούν την ιδιότητα του μέλους του Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος.

Συγκεκριμένα προβλέπεται η επιχορήγηση των τριών τύπων ΚΟΙΝΣΕΠ που θα έχουν –κατά τη στιγμή της υποβολής πρότασης επιχορήγησης‐ οριστική βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ :

 

Οι δυνητικοί δικαιούχοι της Δράσης είναι υφιστάμενες και νεοϊδρυόμενες Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) που πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:

  • Λειτουργούν νομίμως με τη μορφή Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης Ένταξης
  • Διατηρούν την ιδιότητα του μέλους του Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος.
print
send to friend