Το πρόγραμμα «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» (υπομέτρο 6.1) αφορά στην παροχή κατ’ αποκοπή οικονομικών ενισχύσεων σε νέους που δεν έχουν υπερβεί το 41ο έτος της ηλικίας τους για την είσοδο και παραμονή στη γεωργική απασχόληση και την πρώτη τους εγκατάσταση σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις, οι οποίοι να διαθέτουν επαρκή επαγγελματικά προσόντα, να εγκαθίστανται για πρώτη φορά ως αρχηγοί γεωργικής εκμετάλλευσης και να υλοποιούν επιχειρηματικά σχέδια για την ανάπτυξη των γεωργικών δραστηριοτήτων τους.

Τα βασικά χαρακτηριστικά της πρόσκλησης είναι τα εξής:

  • Δικαιούχοι της προκήρυξης του μέτρου έτους 2016 είναι νέοι γεωργοί, ηλικίας από 18 ετών έως και κάτω των 41 ετών, που έχουν υποβάλει δήλωση ΟΣΔΕ τουλάχιστον για το έτος 2016 και οι οποίοι εχουν τις προϋποθέσεις να εγγραφούν στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων ως νεοεισερχόμενοι στον αγροτικό τομέα επαγγελματίες γεωργοί.
  • Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν γεωργική εκμετάλλευση με ελάχιστη παραγωγική δυναμικότητα 8.000 € και μέγιστη 100.000 €.
  • Επιπλέον είναι επιλέξιμα για ενίσχυση νομικά πρόσωπα τα οποία ανήκουν κατά κύριο λόγο σε νέο γεωργό (ο νέος γεωργός μετέχει στο κεφάλαιο του νομικού προσώπου τουλάχιστον κατά 51%) και έχουν ως κύρια δραστηριότητα στον πρωτογενή τομέα στη γεωργική παραγωγή
  • Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν (συνδυαστικά με την αίτηση και τα δικαιολογητικά) τυποποιημένο επιχειρηματικό σχέδιο ανάπτυξης της γεωργικής τους εκμετάλλευσης. Η διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 3 έτη και μεγαλύτερη από 4.
Τι χρηματοδοτείται

  • Το ποσό ενίσχυσης, το οποίο δεν συνδέεται με συγκεκριμένες δαπάνες, διαμορφώνεται ως εξής: Βασικό ποσό ενίσχυσης είναι τα 17.000 ευρώ το οποίο μπορεί να προσαυξάνεται αθροιστικά:

o    κατά 2.500 ευρώ εφόσον η περιοχή μόνιμης κατοικίας των νέων γεωργών βρίσκεται σε περιοχές ορεινές ή μειονεκτικές ή σε μικρά νησιά (νησιά μέχρι και 3.000 κατοίκους πληθυσμό) ή συνδυασμό αυτών των κατηγοριών περιοχών και

o    κατά 2.500 € για ζωική παραγωγική κατεύθυνση της εκμετάλλευσης.

·         Συνεπώς το ποσό ενίσχυσης διαμορφώνεται, από 17.000 ευρώ έως 22.000 ευρώ. Η οικονομική ενίσχυση καταβάλλεται τουλάχιστον σε δύο δόσεις ενώ η πρώτη δόση, η οποία καταβάλλεται με την ένταξη του νέου γεωργού στο μέτρο, δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 70% της συνολικής ενίσχυσης.

Περιοχή εφαρμογής

  • Το μέτρο έχει εκχωρηθεί σε 13 Περιφέρειες της Χώρας και συγκεκριμένα εφαρμόζεται σε περιοχές όπου η αγροτική δραστηριότητα είναι σημαντική.

Το μέτρο  είναι πλήρως μηχανογραφημένο καθώς υποστηρίζεται από το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων.

Περίοδος υποβολής

  •  από 31/10/2016 έως 30/11/2016

 

 Σχετικά αρχεία

 

print
send to friend