Η δράση έχει ως στόχο την ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ανέργων ή ελευθέρων επαγγελματιών για τη δημιουργία, οργάνωση, υποστήριξη και λειτουργία νέου ή υφιστάμενου αυτοτελούς επαγγελματικού χώρου.

Προδημοσίευση

Κλάδοι προς ενίσχυση: Ιατρού, φυσιοθεραπευτή, βιολόγου, ψυχολόγου, δικηγόρου, αρχιτέκτονα, μηχανικού, γεωπόνου, διακοσμητή, δημοσιογράφου, μεταφραστή, μουσικού, σκηνοθέτη, ενδυματολόγου, οικονομολόγου, προγραμματιστή, συμβούλου επιχειρήσεων, λογιστή, διερμηνέα, ξεναγού, κοινωνικού λειτουργού, υπηρεσίες ανακύκλωσης, κατασκευαστικές δραστηριότητες, κατασκευή λογισμικού, χρηματοπιστωτικές & ασφαλιστικές υπηρεσίες, υπηρεσίες εκπαίδευσης, βιοτεχνικές - μεταποιητικές μονάδες, ταξιδιωτικά γραφεία κλπ.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

-  Άνεργοι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης

-  Φυσικά πρόσωπα πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, που ασκούν συναφή με την ειδικότητά τους επαγγελματική δραστηριότητα κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης και δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας.

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Το ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης ανέρχεται στο 100% του συνολικού προϋπολογισμού κάθε επενδυτικού σχεδίου.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ– ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Επιλέξιμος προϋπολογισμός: 5.000€ και έως 25.000€.

Ο ανώτατος προϋπολογισμός αυξάνεται και δύναται να φτάσει τις 50.000€ σε περίπτωση συνεργασίας έως τριών δικαιούχων

Διάρκεια υλοποίησης: μέχρι 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

 1.    Να διαθέτουν κατά την υποβολή της αίτησης πτυχίο σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ/ΤΕΙ) ισότιμο προς αυτά της Ελλάδος ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
 2.    Να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης (για τους ανέργους).
 3.    Να κάνουν έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας ΜΟΝΟ στους επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ. 2008). Να διαθέτουν ΜΟΝΟ επιλέξιμους ΚΑΔ, καθ’ όλη τη διάρκεια του επενδυτικού σχεδίου.
 4.     Να διαθέτουν (ΑΦΜ).
 5.     Να μην έχουν σχέση μισθωτής εργασίας (για τους ελευθέρους επαγγελματίες) και να μη λαμβάνουν σύνταξη γήρατος κατά την υποβολή της αίτησης.
 6.    Κατά την ημερομηνία δημοσίευση της Πρόσκλησης (αναμένεται η δημοσίευση της προκήρυξης για τη Β’ φάση υποβολών αιτήσεων) να δραστηριοποιούνται ήδη επαγγελματικά ως ατομικές επιχειρήσεις σε δραστηριότητα συναφή με την ειδικότητά τους (τίτλο σπουδών), σε έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ.
 7.    Το συνολικό δηλωθέν εισόδημά τους για το προηγούμενο φορολογικό έτος  να μην υπερβαίνει, ανάλογα με την οικογενειακή τους κατάσταση, τις 20.000 € για το ατομικό εισόδημα ή τις 35.000€ για το οικογενειακό εισόδημα.
 8.    Να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά σε δραστηριότητα συναφή με την ειδικότητά τους, επιχειρηματικές μορφές: ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ, Ατομική Επιχείρηση καθώς και Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4019/2011, Συνεταιρισμός.
 9.     Να λειτουργήσουν νόμιμα εντός της Ελληνικής Επικράτειας.
 10.     Να μην έχει ενταχθεί σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα μετά την 1/1/2012, μέχρι και την ημερομηνία υποβολή της αίτησης, εξαιρουμένων των δράσεων κατάρτισης.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

 •   Λειτουργικά (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, δαπάνες ηλεκτρισμού, κ.α.)
 •   Δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομική, συμβουλευτική, λογιστικής υποστήριξη, κ.α.)
 •   Δαπάνες προβολής και δικτύωσης
 •   Προμήθεια αναλωσίμων
 •   Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (επιχειρηματία/ εταίρων)
 •   Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις
 •   Αποσβέσεις παγίων / Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού (20% ΕΚΤ)
 •   Αγορά /Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού /Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας (40% με χρήση ρήτρας ευελιξίας)

v  Όλες οι επιλέξιμες δαπάνες πρέπει να αφορούν αποκλειστικά στην περίοδο υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου.

v  Επισημαίνεται ότι δεν επιτρέπεται η συστέγαση επιχειρήσεων.

v Έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών: από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής (αναμένεται η δημοσίευσή της προκήρυξης.

print
send to friend