Το πρόγραμμα “Νεοφυής Επιχειρηματικότητα” αφορά στην ίδρυση νέων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων από ανέργους και από ασκούντες επαγγελματική δραστηριότητα που δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας.

Στόχος της δράσης είναι η στήριξη της ανάπτυξης υγιούς νεοφυούς επιχειρηματικότητας που θα συνδέεται άμεσα με τη δημιουργία βιώσιμων θέσεων απασχόλησης.

Εκτιμώμενη Ημερομηνία Πρόσκλησης 1ο Τρίμηνο 2017

  Συγκεκριμένα το πρόγραμμα στοχεύει:

 • Στη δημιουργία πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων με έμφαση σε καινοτόμα επιχειρηματικά σχέδια.
 • Στην ενίσχυση της απασχόλησης με τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης.

Τα επιχειρηματικά σχέδια θα αφορούν στους παρακάτω στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας του ΕΠΑνΕΚ:

 • Αγροδιατροφή
 • Ενέργεια
 • Πολιτιστικές – Δημιουργικές Βιομηχανίες
 • Εφοδιαστική Αλυσίδα
 • Περιβάλλον
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
 • Υγεία – Φάρμακα
 • Υλικά – Κατασκευές

Δικαιούχοι: Άνεργοι και φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, χωρίς να έχουν μισθωτή σχέση εργασίας

Συνολικός Π/Υ48.000.000€

Ύψος Επένδυσης: Από 5.000€ έως 60.000€

Ποσοστό Δημόσιας Επιχορήγησης: 100%

  

Επιλέξιμες Δαπάνες:

 1.     Λειτουργικά (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, δαπάνες ηλεκτρισμού, σταθερής και κινητής επαγγελματική τηλεφωνίας, ύδρευσης, θέρμανσης)
 2.    Δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομικής, συμβουλευτικής, λογιστικής υποστήριξης και σύνταξης και παρακολούθησης επιχειρηματικού σχεδίου και επαγγελματικής κατάρτισης)
 3.     Δαπάνες προβολής, δικτύωσης και συμμετοχής σε εκθέσεις
 4.     Αποσβέσεις παγίων/χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού
 5.     Αγορά / χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού / Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας
 6.     Προμήθεια αναλωσίμων
 7.     Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (επιχειρηματία/ εταίρων)
 8.     Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις (ΝΘΕ)
 9.      Δαπάνες προετοιμασίας, υποβολής, κατοχύρωσης ή ανανέωσης για αναγνωρισμένο τίτλο βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας

 

print
send to friend