Αναμένεται η προκήρυξη επιδοτούμενου προγράμματος ΕΣΠΑ για Λιανικό Εμπόριο – Εστίαση – Καφέ – Ιδιωτική Εκπαίδευση το οποίο θα επιδοτήσει μέσα από το νέο ΕΣΠΑ, επιχειρήσεις που ανήκουν στους κλάδους:

 • λιανικό εμπόριο
 • εστίαση
 • καφέ
 • ιδιωτική εκπαίδευση

Η αναμενόμενη δράση θα αφορά την αναβάθμιση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου, εστίασης, καφέ, ιδιωτικής εκπαίδευσης για τις ακόλουθες δαπάνες :

1. Παρεμβάσεις για εξοικονόμηση ενέργειας – προστασία του περιβάλλοντος (κτιριακά ή/και μηχανήματα – εξοπλισμός)

2. Παρεμβάσεις για ενσωμάτωση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στην παρεχόμενη υπηρεσία (πχ δημιουργία ιστοσελίδας, e shop, ιστοσελίδας για κινητά τηλέφωνα, εφαρμογές για κινητά, διαδραστικοί πίνακες, projectors, συστήματα ηλεκτρονικής παραγγελιοληψίας, λογιστικά προγράμματα, erp, crm κτλ)

3. Παρεμβάσεις για την ενίσχυση της υγιεινής και ασφάλειας των χώρων (πχ αγορά εξοπλισμού)

4. Παρεμβάσεις για ενίσχυση της εφοδιαστικής αλυσίδας (πχ διαμόρφωση δικτύου διανομής, στρατηγική διανομής, διαχείριση αποθεμάτων, ροή χρημάτων κτλ)

Δικαιούχοι : Πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις από τους κλάδους:

 • Λιανικό Εμπόριο,
 • Εστίαση (εστιατόρια, ταβέρνες κτλ)
 • Καφέ (καφετέριες, καφενεία κτλ)
 • Ιδιωτική Εκπαίδευση (παιδικοί σταθμοί, νηπιαγωγεία κτλ)

Επιλέξιμος Προϋπολογισμός επενδυτικών σχεδίων : 100.000 €

Ποσοστό Επιδότησης: 40%

Σε περίπτωση που στο επενδυτικό σχέδιο περιλαμβάνεται πρόσληψη νέου προσωπικού, θα ανέρχεται σε 50%.

Διάρκεια υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων : 18 μήνες

Αναμενόμενη ημερομηνία προκήρυξης : 3o Τρίμηνο 2017

Αναλυτικά οι επιλέξιμες δαπάνες:

Στο πλαίσιο της εξοικονόμησης ενέργειας οι επιχειρήσεις θα επιδοτηθούν για :

 • εργασίες διαμόρφωσης των ενδεδειγμένων χώρων της επιχείρησης για τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης της ενέργειας και του περιβαλλοντικού αποτυπώματος,
 • ανανέωση εξοπλισμού με νέο, βελτιωμένης ενεργειακής απόδοσης και
 • πιστοποίηση επιχειρήσεων με σύγχρονα εξειδικευμένα πρότυπα με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών, όπως το πρότυπο ΕΛΟΤ 1452- Σύστημα διαχείρισης της ποιότητας εμπορικών καταστημάτων.

Στον τομέα των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών οι επιλέξιμες προς χρηματοδότηση δαπάνες θα είναι :

 • Ανάπτυξη ηλεκτρονικών συστημάτων προβολής προϊόντων και υπηρεσιών στο Διαδίκτυο (websites).
 • Ανάπτυξη ηλεκτρονικών καταστημάτων (e-shops).
 • Ανάπτυξη επιχειρηματικών πυλών για πρόσβαση από κινητές συσκευές (mobileportals).
 • Ανάπτυξη επιχειρηματικών εφαρμογών για πρόσβαση από κινητές συσκευές (mobileapps).
 • Ανανέωση παιδαγωγικού υλικού (διαδραστικοί πίνακες, projectors).
 • Ψηφιακός εξοπλισμός για την υποβοήθηση της υπηρεσίας (π.χ. ηλεκτρονική παραγγελιοληψία κ.ά.).
 • Αξιοποίηση υποδομών cloud για τη διαχείριση εφαρμογών και δεδομένων.
 • Αξιοποίηση υποδομών appli-cationserviceproviders (ASPs) για την υιοθέτηση πρακτικών ηλεκτρονικού εμπορίου με χαμηλό κόστος.
 • Συμμετοχή σε υφιστάμενες πλατφόρμες ηλεκτρονικών αγορών, ψηφιακών εκθέσεων κ.λπ.
 • Ολοκλήρωση των νέων συστημάτων με τυχόν υφιστάμενες εφαρμογές της επιχείρησης (λογιστικό σύστημα, σύστημα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων κ.λπ.).

Στο πλαίσιο της υγιεινής και ασφάλειας των χώρων οι δαπάνες που θα χρηματοδοτηθούν είναι :

 • Ανανέωση του εξοπλισμού εκείνου που συνδέεται με την ασφάλεια του χώρου και την ασφάλεια της παροχής της υπηρεσίας

Οι επιλέξιμες δαπάνες του Προγράμματος στο πλαίσιο της εφοδιαστικής αλυσίδας θα περιλαμβάνουν :

 • Διαμόρφωση Δικτύου Διανομής: αριθμός, θέση και δίκτυο αποστολών των προμηθευτών, των εγκαταστάσεων παραγωγής, των κέντρων διανομής, των αποθηκών, των αποβάθρων και των πελατών.
 • Στρατηγική Διανομής: Πιο συγκεκριμένα πρόκειται για δράση που χρηματοδοτείται και εξυπηρετεί τους επιχειρηματίες για τα ακόλουθα ζητήματα:
 • τον έλεγχο λειτουργιών (κεντρικός, επιμερισμένος ή αποκεντρωμένος),
 • τα συστήματα διανομής, π.χ., άμεση αποστολή, crossdocking, άμεση παράδοση στο κατάστημα (DSD),
 • τα μέσα μεταφοράς, π.χ. φορτηγό, LTL, σιδηρόδρομος, TOFC ή COFC, θαλάσσιες μεταφορές, αερομεταφορές και
 • τη στρατηγική αναπλήρωσης (π.χ. στρατηγική pull, push ή συνδυασμός) και 5) τον έλεγχο των μεταφορών (π.χ. ιδιωτικός μεταφορέας ή 3PL).
 • Η ολοκλήρωση των διαδικασιών μέσω της αλυσίδας εφοδιασμού ώστε να μοιραστούν πολύτιμες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των δεικτών της ζήτησης, τις προβλέψεις, την απογραφή, τις μεταφορές, τις πιθανές συνεργασίες κλπ.
 • Διαχείριση Αποθεμάτων: Ποσότητα και τόπος των αποθεμάτων, συμπεριλαμβανομένων των πρώτων υλών, το έργο κατά την διαδικασία (WIP) και τα τελικά προϊόντα.
 • Ροή μετρητών (Cash-Flow): τακτοποίηση των όρων πληρωμής και των μεθοδολογιών για την ανταλλαγή κεφαλαίων μεταξύ οντοτήτων στο πλαίσιο της αλυσίδας εφοδιασμού.
print
send to friend