Προκηρύχτηκε η Δράση «Διμερής και Πολυμερής Έρευνας & Τεχνολογίας Συνεργασία Ελλάδας - Γερμανίας» όπου αφορά την ενίσχυση και υλοποίηση ερευνητικού έργου και δαπανών καινοτομίας σε συγκεκριμένες θεματικές προτεραιότητες από συμπράξεις επιχειρήσεων και ερευνητικών οργανισμών των 2 κρατών. 

 
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
 
 
       1.   Αγροδιατροφή: Αειφόρος ανάπτυξη της πρωτογενούς παραγωγής και μεταποίησης με έμφαση στην βιο-οικονομία.

2.  Βιοεπιστήμες, Υγεία και Φάρμακα: Μεταφραστικές επιδημιολογικές μελέτες ανθρωπίνων ζωονοσογόνων λοιμωδών νοσημάτων.

3.  Ενέργεια : Τεχνολογίες για την εξοικονόμηση ενέργειας, Τεχνολογίες παραγωγής και αποθήκευσης ενέργειας από Α.Π.Ε., Έξυπνα δίκτυα και συστήματα μεταφοράς και διανομής, Μείωση των επιπτώσεων από τη χρήση συμβατικών καυσίμων, Επιστημονική και τεχνολογική (Ε&Τ) υποστήριξη της εθνικής ενεργειακής πολιτικής.

4.  Υλικά και κατασκευές: Νανοτεχνολογία εστιασμένη σε δομές νανο-άνθρακα με εφαρμογές σε μεμβράνες και πορώδη μέσα για βιομηχανικές εφαρμογές.

5.  Πολιτισμός, Τουρισμός, Πολιτισμός/Καινοτομία και Κοινωνικές Προσκλήσεις : Ερευνητικές δράσεις σε θέματα πολιτιστικής κληρονομιάς: ψηφιακή τεκμηρίωση πολιτιστικού αποθέματος, Ανάπτυξη πολιτιστικών και θεσμικών καινοτομιών στη Βιομηχανία, στη Διακυβέρνηση, στη Διοίκηση και στην Κοινωνία Πολιτών.

6. Βασικές Τεχνολογίες Γενικής Εφαρμογής (Key Enabling Technologies - KETs), με διεπιστημονικό χαρακτήρα : Οπτικές Τεχνολογίες - Οπτική Μετρολογία με εφαρμογές σε διατομεακές παρεμβάσεις (έργα που διευθύνονται από τη βιομηχανία.

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στο Πρόγραμμα μπορούν να υποβάλλουν πρόταση:

α) ερευνητικοί οργανισμοί όπως Πανεπιστήμια ή ερευνητικά κέντρα/Ινστιτούτα ή ερευνητικοί συνεργαζόμενοι

β) μεγάλες και ΜΜΕ επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής που έχουν κλείσει μία τουλάχιστον διαχειριστική χρήση 12μηνης διάρκειας κατά την ημερομηνία υποβολής της πρότασής τους

γ) λοιποί φορείς (δημόσιοι και άλλοι).

Οι προτάσεις θα περιλαμβάνουν 2 συνεργαζόμενους φορείς από την ελληνική πλευρά δηλαδή 1 ερευνητικό φορέα και 1 επιχείρηση.

 ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Ενισχύσεις για έργα έρευνας & ανάπτυξης και για διαδικαστική & οργανωτική καινοτομία:

  • Δαπάνες προσωπικού
  • Δαπάνες οργάνων & εξοπλισμού
  • Δαπάνες για κτίρια και γήπεδα
  • Δαπάνες για έρευνα επί συμβάσει
  • Πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες
  • Δαπάνες για μελέτες σκοπιμότητας

Ενισχύσεις καινοτομίας για μικρομεσαίες επιχειρήσεις: 

  • Δαπάνες για διπλώματα ευρεσιτεχνίας
  • Δαπάνες για απόσπαση προσωπικού υψηλής εξειδίκευσης
  • Δαπάνες για συμβουλευτικές & υποστηρικτικές υπηρεσίες

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ

Οι ενισχύσεις έργων έρευνας & ανάπτυξης για τους ερευνητικούς φορείς ανέρχονται στο 100% των δαπανών υπό προϋποθέσεις και για τις επιχειρήσεις κυμαίνονται από 15% έως 100% ανάλογα με το είδος του ερευνητικού έργου, το μέγεθος της επιχείρησης και το είδος της δαπάνης. Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός ανά έργο μπορεί να ανέλθει έως 350.000 €. Ο προϋπολογισμός της Δημόσιας Δαπάνης ανέρχεται σε 9.000.000 €.


ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Η υποβολή των προτάσεων ξεκινά από 15/12/2016 και λήγει στις 15/2/2017 16:00 και γίνεται αποκλειστικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών ενισχύσεων (ΠΣΚΕ).

 ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

 

print
send to friend