Επιχορηγήσεις Επιχειρήσεων

Η Infologic αναλαμβάνει την ενημέρωση και προετοιμασία επιχειρήσεων για επιχορήγηση των επενδυτικών τους σχεδίων από Εθνικά και Ευρωπαϊκά προγράμματα Χρηματοδότησης Επιχειρήσεων.

Η μεγάλη εμπειρία των στελεχών μας και η αποδεδειγμένη επιτυχία, τόσο στην έγκριση επενδυτικών σχεδίων, όσο και στην ολοκλήρωση τους μας επιτρέπει να προσφέρουμε πληθώρα υπηρεσιών:

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (Project Finance)

Η χρηματοδότηση των επενδυτικών έργων, μέσω εθνικών και κοινοτικών πόρων, αποτελεί τα τελευταία χρόνια για κάθε ελληνική επιχείρηση, μία καθοριστική παράμετρο για την αναπτυξιακή της στρατηγική. Η επιτυχής ένταξη σε πρόγραμμα επιχορήγησης εξαρτάται άμεσα από τρεις βασικούς παράγοντες:

Στην Infologic θέτουμε ως προτεραιότητα την έγκριση των επενδυτικών προτάσεων και την ομαλή ολοκλήρωση των έργων. Μέσα από την ένταξη επενδυτικών σχεδίων των πελατών μας σε προγράμματα ενίσχυσης, στόχος μας είναι η ισόρροπη ανάπτυξη τους, ταυτόχρονα με την εξασφαλισμένη χρηματοοικονομική υγεία τους. Διαθέτοντας στελέχη με σημαντική εμπειρία στην αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων στο πλαίσιο εθνικών ή/και ευρωπαϊκών προγραμμάτων, δράσεων και πρωτοβουλιών, παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης των επιχειρήσεων για την χρηματοδότηση τους, που περιλαμβάνουν:

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ (Project Management)

Η διαχείριση των αναπτυξιακών έργων ενός οργανισμού, απαιτεί ανθρώπινο δυναμικό, χρόνο και ενέργεια. Επιπλέον οι διαδικασίες υλοποίησης επενδύσεων, απαιτούν σχετική εμπειρία και τεχνογνωσία στην διοίκηση έργων με επιστημονικά εργαλεία, ώστε οι τελικές αποφάσεις της διοίκησης να επιφέρουν το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα.

Στην Infologic αξιοποιούμε την εμπειρία μας σε ιδιωτικά και δημόσια αναπτυξιακά έργα και χρησιμοποιούμε όλα τα σύγχρονα εργαλεία και τεχνικές για να διαχειριστούμε τον μεγάλο όγκο πληροφοριών, αφήνοντας πάντα στον πελάτη την λήψη των τελικών αποφάσεων, μέσα από ένα πλήθος βέλτιστων εναλλακτικών. Για τον λόγο αυτό, παρέχουμε τις εξής υπηρεσίες:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Infologic Ε.Ε. - 17/06/2019
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~