Προκηρύχθηκε το πρόγραμμα «για την Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών ΜΜΕ».

Με το νέο Πρόγραμμα ενισχύεται η επιχειρηματικότητα στον τομέα του Τουρισμού μέσω της δημιουργίας νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων.

Στόχος είναι η ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, σε συγκεκριμένους τομείς τουριστικής δραστηριότητας και στις εναλλακτικές μορφές τουρισμού, μεγιστοποιώντας τη συμβολή του κλάδου στην ανάπτυξη της οικονομίας και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Κριτήριο για την ένταξη είναι η διατήρηση των αποτελεσμάτων της επένδυσης για τουλάχιστον πέντε χρόνια, ενώ δίνεται επιπλέον επιχορήγηση στις επιχειρήσεις που θα δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας.

Αποδέκτες:  Μεσαίες, μικρές & πολύ μικρές τουριστικές επιχειρήσεις που θα δραστηριοποιηθούν στον τομέα του Τουρισμού και ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες:

  • Κατηγορία Δικαιούχων Α: Επιχειρήσεις που θα συσταθούν από την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης και θα διαθέτουν τον ΚΑΔ της επένδυσης μέχρι την πρώτη εκταμίευση.
  • Κατηγορία Δικαιούχων Β: Τουριστικά Καταλύματα που έχουν συσταθεί και έχουν αποκτήσει, μέχρι την ημερομηνία της προκήρυξης, έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ 55 ή/και τους ΚΑΔ: 41.20.20.01, 41.20.20.02, δεν διαθέτουν άδεια (σήμα) λειτουργίας, και το ΑΦΜ της επιχείρησης δεν έχει αναπτύξει καμία οικονομική δραστηριότητα

Υποβολή αιτήσεων:  από 18/12/2017 έως 28/3/2018 (Παρατείνεται έως 30/4/2018)

Ποσοστό επιχορήγησης: 45% επί του προϋπολογισμού (+5% κατόπιν  πρόσληψης προσωπικού).

Επιχορηγούμενος προϋπολογισμός: θα κυμαίνεται από 25.000 € έως 400.000 €.

Συνολικός Προϋπολογισμός προγράμματος: 120.000.000€.

Οι ενισχυόμενες από το πρόγραμμα ενέργειες θεωρούνται:

  • Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος.
  • Προμήθεια Εξοπλισμού και εξοικονόμησης ενέργειας / ύδατος.
  • Πιστοποιήσεις υποδομών και υπηρεσιών.
  • Προβολή – Προώθηση των επιχειρήσεων
  • Λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού.
  • Μεταφορικά Μέσα & Αμοιβές Συμβούλων.

Διάρκεια Υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων  :  30 μήνες. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες και αναλυτική ενημέρωση για τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα και την έγκαιρη προετοιμασία της εταιρίας σας για την επιτυχή υποβολή της πρότασης, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους υπεύθυνους του τμήματος Αναπτυξιακών Προγραμμάτων της INFOLOGIC, στα τηλέφωνα 2551088545 & 2103230065. 

 

Σχετικά αρχεία:  Πρόσκληση της Δράσης 

print
send to friend