Η Infologic αναλαμβάνει την ενημέρωση και προετοιμασία επιχειρήσεων για επιχορήγηση των επενδυτικών τους σχεδίων από Εθνικά και Ευρωπαϊκά προγράμματα Χρηματοδότησης Επιχειρήσεων.

Η μεγάλη εμπειρία των στελεχών μας και η αποδεδειγμένη επιτυχία, τόσο στην έγκριση επενδυτικών σχεδίων, όσο και στην ολοκλήρωση τους μας επιτρέπει να προσφέρουμε πληθώρα υπηρεσιών:

 • ενημέρωση, αναφορικά με το σύνολο των παραμέτρων που καθορίζουν την επιλεξιμότητα ή μη των ενδιαφερομένων.
 • την επιμέλεια της συλλογής όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών που απαιτούνται
 • την σύνταξη και την παρουσίαση σχετικά με την οικονομοτεχνική μελέτη.
 • Συλλογή και έλεγχος δικαιολογητικών, ετοιμασία και υποβολή επενδυτικού φακέλου.
 • την παρακολούθηση της πορείας αξιολόγησης του επενδυτικού σχεδίου.
 • Υποστήριξη της επένδυσης σε όλα τα στάδια.
 • Ολοκληρωμένη διαχείριση μέχρι την τελική εκταμίευση της επιχορήγησης.
 • Επιτόπια παρουσία των στελεχών μας ελέγχους των διαχειριστικών φορέων.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (Project Finance)

Η χρηματοδότηση των επενδυτικών έργων, μέσω εθνικών και κοινοτικών πόρων, αποτελεί τα τελευταία χρόνια για κάθε ελληνική επιχείρηση, μία καθοριστική παράμετρο για την αναπτυξιακή της στρατηγική. Η επιτυχής ένταξη σε πρόγραμμα επιχορήγησης εξαρτάται άμεσα από τρεις βασικούς παράγοντες:

 • Την φαινόμενη οικονομική κατάσταση της επιχείρησης, όπως προκύπτει από τα λογιστικά και φορολογικά της βιβλία
 • Τον σχεδιασμό του επενδυτικού έργου, όπως αυτός διαμορφώνεται σε συνεργασία με τους συμβούλους της επιχείρησης και
 • Την πληρότητα και την αξιοπιστία του φακέλου από την εταιρεία συμβούλων

Στην Infologic θέτουμε ως προτεραιότητα την έγκριση των επενδυτικών προτάσεων και την ομαλή ολοκλήρωση των έργων. Μέσα από την ένταξη επενδυτικών σχεδίων των πελατών μας σε προγράμματα ενίσχυσης, στόχος μας είναι η ισόρροπη ανάπτυξη τους, ταυτόχρονα με την εξασφαλισμένη χρηματοοικονομική υγεία τους. Διαθέτοντας στελέχη με σημαντική εμπειρία στην αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων στο πλαίσιο εθνικών ή/και ευρωπαϊκών προγραμμάτων, δράσεων και πρωτοβουλιών, παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης των επιχειρήσεων για την χρηματοδότηση τους, που περιλαμβάνουν:

 • Δωρεάν ενημέρωση με μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο, για προκηρύξεις προγραμμάτων.
 • Δωρεάν ανάλυση του επενδυτικού προγράμματος σε συνεργασία με τα στελέχη της επιχείρησης.
 • Δωρεάν διάγνωση επιλεξιμότητας του προτεινόμενου επενδυτικού έργου
 • Δωρεάν οδηγός χρηματοδότησης με βάση τις εξατομικευμένες ανάγκες της επιχείρησης και τα εναλλακτικά σενάρια χρηματοδότησης.
 • Σύνταξη οικονομοτεχνικής προμελέτης.
 • Σύνταξη οριστικής οικονομοτεχνικής μελέτης και ερωτηματολογίου προγράμματος.
 • Κατάρτιση και κατάθεση του φακέλου υποψηφιότητας στον αρμόδιο φορέα.
 • Παρακολούθηση της υλοποίησης του έργου & υποστήριξη στη συγκέντρωση πρόσθετων στοιχείων και δικαιολογητικών.
 • Εκπόνηση των ενδιάμεσων και τελικών εκθέσεων προόδου και αιτημάτων ελέγχου - πιστοποίησης δαπανών.
 • Υποστήριξη για την καταβολή της επιχορήγησης έως και την τελική αποπληρωμή του έργου
 • Επιτόπια παρουσία των στελεχών μας ελέγχους των διαχειριστικών φορέων.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ (Project Management)

Η διαχείριση των αναπτυξιακών έργων ενός οργανισμού, απαιτεί ανθρώπινο δυναμικό, χρόνο και ενέργεια. Επιπλέον οι διαδικασίες υλοποίησης επενδύσεων, απαιτούν σχετική εμπειρία και τεχνογνωσία στην διοίκηση έργων με επιστημονικά εργαλεία, ώστε οι τελικές αποφάσεις της διοίκησης να επιφέρουν το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα.

Στην Infologic αξιοποιούμε την εμπειρία μας σε ιδιωτικά και δημόσια αναπτυξιακά έργα και χρησιμοποιούμε όλα τα σύγχρονα εργαλεία και τεχνικές για να διαχειριστούμε τον μεγάλο όγκο πληροφοριών, αφήνοντας πάντα στον πελάτη την λήψη των τελικών αποφάσεων, μέσα από ένα πλήθος βέλτιστων εναλλακτικών. Για τον λόγο αυτό, παρέχουμε τις εξής υπηρεσίες:

 • Συντονισμός και εποπτεία τεχνικού σχεδιασμού της επένδυσης.
 • Εξασφάλιση χρηματοδότησης έργου (δανεισμός, επιχορήγηση, leasing).
 • Μελέτη βιωσιμότητας επένδυσης.
 • Διαχείριση Συμβάσεων έργου.
 • Κοστολόγηση - κατάρτιση προϋπολογισμού.
 • Μελέτη οικονομικών προβλέψεων.
 • Χρονικός Προγραμματισμός έργου και ανάλυση κρίσιμων διαδικασιών
 • Οικονομικός προγραμματισμός έργου.
 • Παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης
print
send to friend