Το πρόγραμμα ενισχύει υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) της Περιφέρειας Ηπείρου για να υλοποιήσουν επενδύσεις που θα ενσωματώσουν τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών στην λειτουργία τους ώστε να ανάπτυξουν ηλεκτρονικό επιχειρείν (e-business) όπως ηλεκτρονικό εμπόριο, ηλεκτρονικές κρατήσεις και πληρωμές κ.α.

Ενισχύονται μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στους τομείς:
• Μεταποίηση προιόντων πρωτογενούς τομέα
• Βιομηχανία της εμπειρίας, τουρισμού, πολιτισμού – Δημιουργική βιομηχανία
• Υγεία και ευεξία.

Οι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας που προσδιορίζουν τις επιλέξιμες επιχειρήσεις περιλαμβάνονται στο Παράρτημα VIII της Πρόσκλησης . Οι προτάσεις που θα υποβληθούν αφορούν τις ακόλουθες ενέργειες (Ε):

Ε(1): Ηλεκτρονικό εμπόριο
Ε(2): Ηλεκτρονικές κρατήσεις
Ε(3): Εσωτερική οργάνωση με την αξιοποίηση ΤΠΕ
Ε(4): Διαχείριση παραγωγής με την αξιοποίηση ΤΠΕ
Ε(5): Ψηφιακή προβολή – Διαφήμιση

Κάθε δικαιούχος θα πρέπει υποχρεωτικά να υλοποιήσει την Ε(5) και τουλάχιστον μία από τις επιλέξιμες ενέργειες Ε(1) ή Ε(2).

Οι επιχειρήσεις θα ενισχύονται για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών με τον επιχορηγούμενο προϋπολογισμό κάθε επενδυτικής πρότασης να κυμαίνεται από 6.000 € έως 12.500 € ενώ το ποσοστό ενίσχυσης μπορεί να φθάσει το 80%. Οι δαπάνες θα είναι επιλέξιμες μόνον εφόσον πραγματοποιηθούν μετά την ημερομηνία υποβολής της πρότασης.

Σε ποιους απευθύνεται
Υφιστάμενες Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της μεταποίησης προϊόντων πρωτογενούς τομέα, της βιομηχανία της εμπειρίας, του τουρισμού και του πολιτισμού – Δημιουργική βιομηχανία, υγείας και ευεξίας).

Περίοδος υποβολής: από 24/4/2018 έως 29/6/2018 (ώρα 15:00 )
Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων στην διεύθυνση www.ependyseis.gr/mis με την ένδειξη: «Ηλεκτρονικό επιχειρείν (e-Business)».

Είδος ενίσχυσης
Επιχορήγηση / Επιδότηση

Περιοχή εφαρμογής
Περιφέρεια Ηπείρου

Τι χρηματοδοτείται
Οι επιλέξιμες δαπάνες, αφορούν επενδυτικές δαπάνες σε άυλα και ενσώματα στοιχεία ενεργητικού, οι οποίες πραγματοποιούνται μετά την υποβολή της αίτησης ενίσχυσης και αναλύονται σε 3 βασικές κατηγορίες με σχετικές υποκατηγορίες:

Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός
Λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού
Προβολή, προώθηση, δικτύωση

Επικοινωνήστε μαζί μας περισσότερες πληροφορίες.

 

Η Infologic (με ποσοστά εγκεκριμένων αιτήσεων πάνω απο 80%) αναλαμβάνει την σύνταξη της πρότασης σας δωρεάν.


 

 

 

print
send to friend