ΠΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 

Πρόγραμμα: Ίδρυση και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων ΜμΕ μεταποίησης και τουρισμού

 

Το πρόγραμμα αφορά στην ίδρυση αλλά και στην ενίσχυση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας που δραστηριοποιούνται στους τομείς της μεταποίησης και του τουρισμούΣκοπός της δράσης είναι η ενίσχυση των επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων ώστε να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα και να βελτιωθεί η θέση τους στην εγχώρια και διεθνή αγορά.

Αφορά την ενίσχυση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες:

Κατηγορία Α. Υπό ίδρυση: Επιχειρήσεις που θα συσταθούν μετά από την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης και θα διαθέτουν τον ΚΑΔ της επένδυσης πριν την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης.

Κατηγορία Β. Νέες: Επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί μετά την 1/1/2016 και οι οποίες μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ.

Κατηγορία Γ. Υφιστάμενες: Επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί πριν την 1/1/2016 και οι οποίες μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ.

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής στη Δράση είναι οι παρακάτω και ισχύουν αθροιστικά:

 • Δεν πρέπει να έχει γίνει έναρξη εργασιών για το έργο ή τη δραστηριότητα πριν την υποβολή γραπτής αίτησης ενίσχυσης. Σε αντίθετη περίπτωση το σύνολο του επενδυτικού σχεδίου καθίσταται μη επιλέξιμο προς χρηματοδότηση
 • Να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
 • Το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο να αφορά σε έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ
 • Να δηλώσουν ως τόπο για την υλοποίηση των ενεργειών της παρούσας δράσης αποκλειστικά την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
 • Να έχουν ή να δεσμευτούν ότι θα έχουν την ιδιότητα της Πολύ Μικρής, Μικρής ή Μεσαίας Επιχείρησης
 • Να μην έχουν προβεί σε μετεγκατάσταση στην επιχειρηματική εγκατάσταση στην οποία θα πραγματοποιηθεί η αρχική επένδυση για την οποία ζητείται η ενίσχυση, και να δεσμεύονται ότι δεν θα το πράξουν εντός μέγιστης περιόδου δύο ετών μετά την ολοκλήρωση της αρχικής επένδυσης.
 • Να λειτουργούν ή να δεσμευτούν ότι θα λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας την κατάλληλη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, άδεια λειτουργίας.
 Ποσοστό Επιδότησης

Το ποσοστό Ενίσχυσης ανέρχεται σε 45% του συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.

Η Ίδια Συμμετοχή των επιχειρήσεων ανέρχεται σε 55% του συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.

Προϋπολογισμός Επένδυσης

Το ελάχιστο ύψος του προϋπολογισμού των επενδυτικών σχεδίων δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 100.000 ευρώ, ενώ ο μέγιστος επιτρεπόμενος προϋπολογισμός μπορεί να ανέρχεται σε 600.000 ευρώ.

Επιλέξιμες Δαπάνες 
 • Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
 • Μηχανήματα – εξοπλισμός (προμήθεια, εγκατάσταση)
 • Μεταφορικά μέσα (έως 15.000 Ευρώ): επαγγελματικό μικτής/πολλαπλής χρήσης, έως εννέα (9) θέσεων
 • Προμήθεια Λογισμικού
 • Δημιουργία ή Αναβάθμιση Ιστοσελίδας (έως 2.500 Ευρώ)
 • E-shop (έως 4.000 Ευρώ)
 • Πιστοποίηση προϊόντων – διαδικασιών (εκτός αυτών που είναι υποχρεωτικές από το  Νόμο προκειμένου να εκδοθεί άδεια λειτουργίας και έως 10.000 ευρώ ανά πιστοποιητικό)
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων: 12/03/2019

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Αιτήσεων:      14/06/2019

 

Για περισσότερες πληροφορίες και αναλυτική ενημέρωση για τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα και την έγκαιρη προετοιμασία της εταιρίας σας για την επιτυχή υποβολή της πρότασης, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους υπεύθυνους του τμήματος Αναπτυξιακών Προγραμμάτων της INFOLOGIC, στα τηλέφωνα 25510-89574 & 210-3230065.

 

 

 

print
send to friend