Έρευνα Αγοράς

Η έρευνα αγοράς είναι ουσιαστικά, μια φωτογραφία μιας δοσμένης αγοράς και μια προσπάθεια πρόβλεψης της μελλοντικής πορείας, ενώ τα επιμέρους στοιχεία τα οποία μας ενδιαφέρουν, και για τα οποία συλλέγουμε πληροφορίες και τις αναλύουμε είναι:

Το περιβάλλον της αγοράς

Το περιβάλλον της αγοράς, είναι όλοι εκείνοι οι εξωτερικοί παράγοντες, που είναι ανεξάρτητοι από την ίδια την λειτουργία της αγοράς, αλλά που οποιαδήποτε αλλαγή τους, επηρεάζει άμεσα την συμπεριφορά της.

Η δομή της αγοράς

Η ανάλυση της δομής της αγοράς είναι η μελέτη των οργανωτικών χαρακτηριστικών της αγοράς, τα οποία παίζουν σημαντικό ρόλο και επηρεάζουν την λειτουργία μιας επιχείρησης. Η δομή της αγοράς μπορεί να καθοριστεί σε σχέση με την σπουδαιότητα που έχουν οι μεμονωμένες επιχειρήσεις, ή οι κλάδοι σε μια οικονομία.

Το μέγεθος της αγοράς

Η έννοια της δυναμικότητας της αγοράς, περιλαμβάνει δύο σημαντικές διαστάσεις, αυτή της πραγματικής αγοράς, και αυτή της δυνητικής αγοράς. Οι διαστάσεις της αγοράς δεν είναι δοσμένες, αλλά παρουσιάζουν κινητικότητα, με την έννοια ότι η ικανοποιημένη ζήτηση, δεν είναι ίδια με την πραγματική ζήτηση, και αντίστροφα, οι πραγματικές πωλήσεις, δεν είναι αυτόματα ίσες με τις δυνητικές πωλήσεις.

Η δυναμικότητα της αγοράς

Η δυναμικότητα της αγοράς μπορεί να μετρηθεί σαν το συνολικό μέγεθος της ζήτησης ή της προσφοράς, αλλά και σαν το αποτέλεσμα των σχέσεων προσφοράς – ζήτησης.

Ο σωστός προσανατολισμός κάθε σύγχρονης μικρής ή μεγάλης επιχείρησης, προκειμένου να διασφαλίζει τη βιωσιμότητα της, προϋποθέτει συστηματική, σφαιρική και αντικειμενική καταγραφή του εξωτερικού της περιβάλλοντος.

Η συνεχής παρακολούθηση των τάσεων της αγοράς και των απαιτήσεων των πελατών σας, επιτυγχάνεται με την αντιπροσωπευτική συλλογή πρωτογενών δεδομένων, μέσω υλοποίησης ποιοτικών και ποσοτικών ερευνών αγοράς και εν συνεχεία με εφαρμογή τεχνικών και μεθόδων ανάλυσης.

Η Infologic χρησιμοποιεί εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, ειδικό on line λογισμικό, εκπαιδευμένο προσωπικό και ειδικά επιστημονικά εργαλεία, προκειμένου να παρέχει υπηρεσίες σχεδιασμού & υλοποίησης ποσοτικών και ποιοτικών ερευνών, οι οποίες περιλαμβάνουν:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Infologic Ε.Ε. - 28/02/2020
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~